Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який набуває чинності з 19 червня 2018 року, робить Українське законодавство про компанії більш схожим до законодавства про компанії країн - членів ЄС.

З 19 червня 2018 року набуває чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", (далі – «Закон»). Цей Закон робить українське законодавство про компанії більш схожим на законодавство про компанії країн - членів ЄС.
Так Закон вдосконалює наступні процедури:
У разі необхідності визначення взаємовідносин між особами що створюють Товариство, вони можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації товариства.
Кількість учасників Товариства не обмежується. Інформація про місцезнаходження Товариства, розмір його статутного капіталу та перелік учасників не підлягає обов'язковому включенню до статуту. Підписання статуту усіма його учасниками також ні є обов’язкової. Учасники Товариства можуть видавати безвідкличні довіреності, пов'язані з реалізацією належних їм корпоративних прав.
Учасники Товариства мають право укласти корпоративний договір (shareholders' agreement). Договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір). Також корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов'язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.
Законом дозволяється зарахування вимог учасника до Товариства в обмін на звільнення від обов’язку внесення вкладу до статутного капіталу (так звана debt-to-equity swap). А також запроваджений механізм звернення стягнення на частку в статутному капіталі Товариства.
Зменшено строк внесення учасниками вкладів до статутного капіталу з одного року до шести місяців, якщо інше не передбачено статутом. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину, та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.
Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:
1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
4) про ліквідацію товариства

Відтепер учасники товариств з обмеженою відповідальністю зможуть створювати наглядову раду. Яка є ефективним інструментом контролю та регулювання діяльності виконавчого органу. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства.
Порядок діяльності наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються статутом товариства.
Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.
З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.
Передбачена відповідальність членів виконавчого органу. Так якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.
У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.
Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.
Члени наглядової ради товариства та члени виконавчого органу товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.
Член наглядової ради товариства, член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.
Відповідальність членів виконавчого органу товариства чи членів наглядової ради товариства перед товариством відповідно є солідарною.
Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства - без згоди загальних зборів учасників здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до Закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Введено чіткі механізми прийняття рішень учасниками Товариства шляхом заочного голосування та опитування по окремим питанням не забороненим законом або статутом. При цьому Статутом товариства можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника товариства..
Введено поняття значних правочинів і правочинів із заінтересованістю, а також встановлено правила їх погодження та вчинення Товариством.

Протягом року з дати набуття чинності діючі Товариства повинні привести свої статути у відповідність до вимог Закону, а державна реєстрація відповідних змін здійснюватиметься безкоштовно.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до адвоката Селіванова Сергія Анатолійовича

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ